Wczytuję dane...
Regulamin

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://roletypruszynski.pl jest Tomasz Pruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rolety Tomasz Pruszyński. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki numer NIP 867-193-70-11, REGON 384765624
 2. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

 

Dane teleadresowe Sprzedawcy:

Rolety Tomasz Pruszyński

adres: ul. Jana Matejki 16/3 , 39-400 Tarnobrzeg;

e-mail:  sklep@roletypruszynski.pl

tel.: +48 664963384

 

Dane na potrzeby składania ewentualnych reklamacji zamówień złożonych w Sklepie:

Rolety Tomasz Pruszyński z dopiskiem - REKLAMACJA

adres: ul. Jana Matejki 16/3 , 39-400 Tarnobrzeg;

e-mail: sklep@roletypruszynski.pl

tel.: +48 664963384

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki techniczne korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego pod adresem elektronicznym http://www.roletypruszynski.pl, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu; warunki i zasady składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz składania reklamacji.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej sklepu internetowego: http://www.roletypruszynski.pl nieodpłatnie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszy Regulamin i go zaakceptować . W przypadku korzystania z usługi przeglądania asortymentu Sklepu przyjmuje się, że do akceptacji Regulaminu dochodzi z chwilą rozpoczęcia korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 4. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: 
 • Przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, rekomendowane  przeglądarki: Mozilla Firefox 3.0 +, Safari 3.0 + i Chrome 1.0 +
 • Włączona obsługa plików coockies w przeglądarce
 • Włączona obsługa skryptów w przeglądarce

 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Sprzedający - Rolety Tomasz Pruszyński. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki numer NIP 867-193-70-11, REGON 384765624
 2. Sklep – sklep internetowy www.roletypruszynski.pl prowadzony przez Sprzedającego;
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towarów w Sklepie, posiadająca konto w Sklepie;
 4. Konto - baza z danymi udostępnionymi przez Klienta służąca min. do realizacji zamówień, zawierająca historię zamówień. Założenie konta nie zobowiązuje do zakupów.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
 8. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Newsletter Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sklep internetowy roletypruszynski.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Istotne właściwości produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zostały określone przy każdym produkcie na stronie internetowej Sklepu.
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego roletypruszynski.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości) i są wyrażone w złotych polskich. 
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu (cena towaru nie będzie zmieniana po złożeniu zamówienia przez Klienta).
 5. Informacje na temat asortymentu towarów Sklep zamieszcza na stronie www.roletypruszynski.pl. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane (specyfikacja techniczna) i zdjęcia towarów były wolne od uchybień lub błędów. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy i specyfikacje techniczne określonych towarów są dostarczane przez producentów lub/i importerów towarów. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na stronie www.roletypruszynski.pl mogą się pojawić błędy, w szczególności dotyczące danych technicznych produktu, koloru oraz innych danych indywidualizujących produkt.

 

Rejestracja użytkownika, złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu nie jest wymagana rejestracja, natomiast obowiązkowo należy podać przy składaniu zamówienia informacje teleadresowe niezbędne do obsługi zamówienia.
 3. Akceptacja przez Klienta Regulaminu.
 4. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.roletypruszynski.pl. Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie na stronie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres sklep@roletypruszynski.pl. Jeżeli zamówienie Klienta jest w trakcie realizacji Konto zostanie usunięte po zrealizowaniu zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane od Klientów za pośrednictwem strony internetowej www.roletypruszynski.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
 • wybrać zamawiany towar w tym określić jego specyfikację,
 • wskazać lub wybrać adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wybrać sposobów płatności spośród dostępnych w Sklepie
 • opłacić należność za złożone zamówienie.
 1. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym wskazania błędnych danych kontaktowych lub adresu dostawy zamówionych towarów.
 2. Umowę traktuje się za zawartą w momencie wpływu zamówienia do systemu informatycznego sklepu internetowego i dokonania przez zamawiającego całkowitej zapłaty kosztu finalnego składającego się z ceny zamówionego towaru oraz kosztu dostawy towaru do Klienta, który jest automatycznie doliczany przez system do kwoty zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 4. Przesłanie do Sklepu zamówienia przez Klienta, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta w formularzu adres poczty elektronicznej. Z chwilą dokonania całkowitej zapłaty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sklep będzie także uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności łącznej kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu zakupu towaru i jego wysyłki.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

Realizacja zamówienia. Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

`              Bank: mBank S.A. Numer rachunku: 75 1140 2004 0000 3302 7937 3513.

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Płacę online Przelewy24,
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu mBank Paynow
 • Płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) online jest AutoPay S.A. 
 1. Zwrot środków płatniczych:                                                                                                                                                                                                    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Termin płatności:
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku niestwierdzenia wpłaty Klienta sklep uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia (odstąpienia od umowy sprzedaży), o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail

 

Warunki oraz koszty dostawy

 1. Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD, Poczty Polskiej.
 2. Jeśli klient złoży zlecenie na  zasłony i rolety w jednym zamówieniu, mogą być one dostarczone do klienta w różnym czasie i za pośrednictwem różnych kurierów. Czar realizacji rolet  przeważnie jest dłuższy niż zasłon. 
 3. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski.
 4. Koszty przesyłek krajowych:

  Dla produktów do 150 cm szerokości:

  • 25.99 zł - kurier do 5 kg
  • 25.99 zł – kurierem powyżej 5 kg
  • 25.99 zł – Poczta Polska do 5 kg
  • 25.99 zł – Poczta Polska powyżej 5 kg

  Dla produktów powyżej 150 cm szerokości:

  • 45 zł - Przesyłka dłużycowa dla produktu powyżej 150 cm szerokości

  Dla zamówień o wartości powyżej 1000zł przesyłka GRATIS


 5. Koszty dostawy ponosi Klient składający zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.roletypruszyski.pl
 6. Koszt przesyłki wylicza się automatycznie w zależności od zawartości koszyka, oraz wybranej formy dostawy i płatności.
 7. Sprzedający dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, który jest dołączony do listu przewozowego.
 8. Przed odebraniem towaru od kuriera Klient powinien sprawdzić czy zamówiony towar nie jest uszkodzony oraz czy towar jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru uszkodzenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy . W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy

 

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Całkowity czas realizacji zamówienia to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Czas przygotowania zamówienia jest określony przy każdym produkcie. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia realizacji zamówienia o czym  niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT). Faktura VAT będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta czyli zasłony, firany, poduszki, karnisze bądź rolety szyte na miarę nie podlegają zwrotom. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączone jest w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Reklamacje dotyczące zakupionych towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 2. W przypadku reklamacji  Klient powinien wysłać e-mail na adres sklep@roletypruszynski.pl z tytułem reklamacja i wskazać rodzaj wady towaru.
 3. W przypadku reklamacji prosimy o odesłanie wadliwego towaru wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania oraz ustosunkuje się do reklamacji poprzez odpowiedź e-mail na adres Klienta podany w reklamacji.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowe towary. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca może obniżyć Kupującemu cenę za towar, w takim przypadku zwrot różnicy w cenie nastąpi na konto bankowe wskazane przez zamawiającego.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za różnice, w szczególności w kolorze pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które są wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.
 7. Sprzedawca udziela rękojmi 24 miesięcznej na sprzedawane produkty.
 8. Sprzedawca nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od klientów.
 3. podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 8. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w naszej "Polityce Prywatności" dostępnej na naszej stronie - link

 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie informacje, zdjęcia, grafiki dane i inne materiały udostępniane na stronach internetowych Sklepu (w tym m.in. nazwy, logotypy, kolorystyka, układ witryny, wygląd produktów) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treściami na stronach Sklepu przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej.
 2. Dalsze rozpowszechnianie materiałów o których mowa w ust. 1 zawartych na stronach Sklepu jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Kupując w naszym sklepie oznacza akceptację powyższego "regulaminu"
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.
 3. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie www.roletypruszynski.pl oraz odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 attribution="page_inbox"
page_id="106255204522291">